شماره حساب ها

شماره کارت ها (جهت واریز کارت به کارت)
بانک ملت: 7138 9804 3377 6104
بانک ملی: 7307 0219 9973 6037
بانک پارسیان: 9493 6301 0610 6221
شماره حساب ها (جهت واریز از بانک)
بانک ملت: 5197954410
بانک ملی: 0108424914005
بانک پارسیان:80011053435
شماره شبا:
IR910120010000004265959941
صاحب حساب: محمد منصوری